Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
W związku z powyższym
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, oraz miast/gmin powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego oraz zamojskiego.

Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;

 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

 • nie mogą być komisarzem wyborczym;

 • nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;

 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której zatrudnieni;

 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (Miasto Zamość);

 • nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

 • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Zgłoszenie należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania Delegatury tj. 7:30-15:30, do dnia 13 marca 2018 r., na adres:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 230

22-400 Zamość

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego

(Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów
i dostarczone po wyznaczonym terminie
(decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: https://zamosc.kbw.gov.pl/ oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03. Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

W związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz.992 z póź. zm.), informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania,, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

                                                        Dyrektor Delegatury KBW

w Zamościu

Anna Chrzan

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych;

 2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego;

 3. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczącego Korpusu Urzędników Wyborczych.

 4. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych;

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. komisarzy wyborczych:
 • Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury KBW w Zamościu
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu w sprawie określenia liczby urzędników wyborczych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.
 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:20-02-2018 12:04
  Wprowadził:Stanisław Hulak
 • Data modyfikacji:16-03-2018 7:40
  Wprowadził:Stanisław Hulak